Integritetspolicy

1.Introduktion

Cityplay är en Tjänst som ägs av Goloyal AB, organisationsnummer 556703-0779, Nybrogatan 35, 114 39 Stockholm, epost info@goloyal.se (nedan beskrivet som "Vi" eller "Oss").

Denna integritetspolicy, tillsammans med våra allmänna villkor, förklara hur vi får använda information som vi samlar in om dig och dina rättigheter gällande personlig information vi har om dig. Vänligen läs dessa villkor och vår policy noggrant. Genom att godkänna dessa villkor och använda tjänsten bekräftar du att ha förstått och accepterat dem.

För att bli medlem i Cityplay måste du registrera viss personlig information som är relevant för ditt medlemskap. Nedan kallar vi denna information för "Ditt innehåll" eller "Personuppgifter". Personlig information är nödvändigt för att Vi ska kunna göra en säker registrering och kunna leverera en unik tjänst till dig. Genom att aktivera ditt medlemskap och använda Cityplay så godkänner och accepterar du att vi behandlar Ditt Innehåll i enlighet med denna policy.

Ditt Innehåll används för att belöna och skapa relevanta och värdeskapande tjänster till dig. De kan också komma att användas i vårt kvalitetsarbete och för administration och uppföljning. Ditt Innehåll delas inte med andra utan ditt godkännande eller genom att tydligt informera om att så sker.

Ditt Innehåll sparas så länge ditt medlemskap är aktivt eller max 24 månader efter inaktivitet. För att vara medlem i Tjänsten krävs att du är sexton (16) år eller äldre.

2. Personuppgiftsbehandling

All behandling av Ditt Innehåll sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning, GDPR. Ansvarig för behandlingen av uppgifter är Vi. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du

 • Registrerar dig i Cityplay
 • Använder Cityplay
 • Deltar i kampanjer, tävlingar, kundundersökningar och enkäter.
 • Kontaktar oss

2.1. Användning av personuppgifter

Vi får tillgång dina Personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) och positioneringsdata. Vi behandlar Ditt Innehåll i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Cityplay och för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Oss. Uppgifterna kan även utgöra underlag för produkt- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Vårt berättigade intresse av uppföljning och analys av våra kunder.

2.2. Tredje part

Vi kan komma att inhämta uppgifter från tredje part. Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner du att tredje part lämnar ut information till Oss samt att Vi sparar och behandlar informationen enligt denna Policy.

Vi kan dela dina personuppgifter till tredje part såsom partners till Cityplay, butiker/butikskedjor eller andra relevanta leverantörer. Vi kan använda och dela anonymiserade information men försäkrar dig om att detta aldrig inkluderar dina personuppgifter utan ditt aktiva godkännande.

Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner och instruerar du Oss att lämna ut information som inhämtats vid tillhandahållandet av Tjänsten till Våra Partner. När Partnern mottar information, blir Partnern personuppgiftsansvarig för Partners behandling av dina personuppgifter, vilket kommer att ske enligt Partnerns användarvillkor och/eller integritetspolicy. Användaren uppmanas att informera sig om vilka villkor som gäller och att kontakta Partnern avseende eventuella frågor.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter. Detta görs för att Vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Oss att genomföra behandlingen. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Vår räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Oss, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt, med undantag för Partnerns behandling av uppgifterna för vilket Partnern är ansvarig.

Dina personuppgifter kan av Oss komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Vi och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverk. Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

3. Dina rättigheter

Goloyal är personuppgiftsansvarig för tillhandahållande av Cityplay och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning

Du har enlig gällande lag rätt att kostnadsfritt

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Begränsa personuppgiftsbehandling som rör dig
 • Att invända mot personuppgiftsbehandling
 • Dataportabilitet

För att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att ta del av marknadsföring eller återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter, kontakta oss via någon av nedan sätt

 • Goloyal AB, Nybrogatan 35, 114 39 Stockholm
 • Telefon: +46 8 239000
 • E-post: support@cityplay.se

Vänligen bifoga en kopia av ditt identitetskort. Om någon av uppgifterna är felaktiga, låt oss veta och vi kommer att ändra dem.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se.

4. Ändringar i vår integritetspolicy 

Denna policy ersätter alla tidigare versioner och uppdaterades i jan 2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra policy vid behov.